moje Doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie i wiedzę praktyczną zdobyłam pracując na stanowisku księgowej (18lat), gdzie wykonywałam obowiązki w zakresie: księgowość, kadry i płace oraz ZUS tj.: prowadzenie ksiąg podatkowych, ewidencji środków trwałych, wyposażenia, przebiegu pojazdu, ewidencji sprzedaży, zakupu, wewnątrzunijnych, rozliczanie podatku VAT, sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT- UE, rozliczanie importu, exportu (rejestracja w urzędzie celnym), rozliczanie delegacji służbowych pracowników , właściciela, prowadzenie dokumentacji ZUS, dokumentacji kadrowo-płacowej (akta osobowe), sporządzanie deklaracji rocznych PIT. Posiadam doskonałą znajomość programów komputerowych w tym księgowych, handlowych i magazynowych, kadrowo-płacowych, Płatnik ZUS, platforma ePuap , ePłatnik

Biuro księgowe Bochnia

Księgowość i prowadzenie firmy

Klienci naszej firmy mogą liczyć na szeroki zakres usług z dziedziny księgowości. Oferujemy:
Prowadzenie usług księgowych:
księgi podatkowe,
prowadzenie podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów,
dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany),
dokonywanie zapisów na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów księgowych,
sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT,
sporządzanie i składanie miesięcznych i kwartalnych deklaracji podatkowych (VAT, VAT-7 oraz Vat-7K),
sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta zeznania rocznego (PIT-36, PIT-36L, PIT-28),
sporządzenie sprawozdań, zeznań rocznych PIT za rok obrotowy,
prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
przygotowanie przelewów do US w formie elektronicznej lub papierowej,
kontakty z urzędami podatkowymi oraz pomoc w trakcie kontroli podatkowych,
rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, sporządzanie deklaracji VAT-UE,
sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS,
wypełnianie i składanie deklaracji INTRASTAT,
usługi księgowe dla klientów rozliczających środki z dotacji unijnych.
Zapewniamy reprezentowanie przedsiębiorstwa i pomoc podczas kontroli z Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego.


Kadry i płace, szkolenia BHP

Służymy pomocą w ramach obsługi kadrowej oraz naliczania wynagrodzeń pracowników.

Do naszych usług w tym zakresie należą:
obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
rozliczanie delegacji i wyjazdów firmowych,
wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji,
przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów rejestrujących i wyrejestrowujących pracowników,
przygotowywanie wymaganych raportów miesięcznych,
wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych,
rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych,
przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS,
przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń,
prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników,
prowadzenie obowiązkowych akt osobowych pracowników,
prowadzenie kart urlopowych,
sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy: umowy o pracę, aneksy do umów o pracę, porozumienia zmieniające, wypowiedzenia zmieniające,
sporządzanie dokumentów związanych z rozwiązywaniem stosunków pracy: wypowiedzenia umów o pracę, świadectwa pracy,
sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie),
weryfikacja ewidencji urlopowej, naliczanie urlopów wypoczynkowych dla pracowników oraz urlopów dodatkowych, wynikających z przepisów szczególnych,
weryfikacja ewidencji nieobecności w pracy z powodów usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych,
prowadzenie ewidencji urlopów macierzyńskich, dodatkowych urlopów macierzyńskich, urlopów wychowawczych,
ustalanie uprawnień oraz ewidencjonowanie nieobecności związanych z uprawnieniami rodzicielskimi,
sporządzanie i dostarczanie pracownikom informacji o zatrudnieniu,
sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie zatrudnienia,
tworzenie raportów dotyczących stanu zatrudnienia,
sporządzanie rocznych deklaracji związanych z zatrudnieniem w przedsiębiorstwie (PIT-11, PIT-4R, PIT-40),
wystawianie zaświadczeń dla pracowników o wysokości uzyskanego dochodu na życzenie,
tworzenie raportów dotyczących wynagrodzeń w firmie oraz związanych z nimi obciążeń
Doświadczenie, kursy, szkolenia.

Odbyłam następujące kursy i szkolenia:

- Kurs księgowości komputerowej, prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- Kurs prowadzenia księgowości firmy,
- Kurs pedagogiczny.

Posiadam certyfikat w zakresie:
- specjalista ds. kadr i płac,
- podatki i finanse dla firm

--DEBUG